Susisiekite su mumis

+370 65454143

Informacija
SUSISIEKITE SU MUMIS
+370 65454143

Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios Prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi internetine parduotuve www.LaikasPirkti.lt, bei nustato apsipirkimo tvarką. Internetinė parduotuvė www.LaikasPirkti.lt pasilieka teisę keisti ar modifikuoti šias Sąlygas savo nuožiūra bet kuriuo metu. Visi Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo Sąlygų pakeitimo momento. Naudodamiesi internetine parduotuve www.LaikasPirkti.lt Jūs patvirtinate, kad su Sąlygomis ir visais jų pakeitimais sutinkate. Rekomenduojame peržiūrėti šias Sąlygas kiekvieną kartą besinaudojant mūsų internetine parduotuve bei prieš užsakant prekes. Jei nesutinkate su Sąlygomis, turite nustoti naudotis internetine parduotuve www.LaikasPirkti.lt.
1.2. Šios Sąlygos, pirkėjui su jomis sutikus (t.y. susipažinus su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt susijusios nuostatos.1.3. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt turi teisę:
1.3.1. juridiniai asmenys;
1.3.2. veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas įstatymų nustatyta tvarka;
1.3.3. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, bet tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.4. visų p. 1.3.1-1.3.3. nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Sąlygomis, patvirtina, kad, remiantis Sąlygų 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt.

2. Prekybos teritorija
2.1. Internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt prekyba vykdoma Lietuvoje.

3. Prekių įsigijimo tvarka ir asmens duomenų apsauga
3.1. Pirkėjas gali pirkti prekes neužsiregistruodamas internetinėje svetainėje www.LaikasPirkti.lt Pirkėjas nurodytuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus asmens duomenis.
3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis patvirtina, kad sutinka, kad jo nurodyti asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tvarkomi prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt tikslais.
3.3. Pardavėjas neatskleidžia pirkėjo informacijos ir jos neplatina. Tačiau, pardavėjas pasilieka sau teisę teikti pirkėjui informaciją apie naujus produktus, specialius pasiūlymus, pardavėjo partnerius, informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, bei naudoti šią informaciją pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai pirkėjas nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pirkėjo informacija gali būti atskleista tik a) gavus pirkėjo sutikimą, b) jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba vykdant teismo sprendimą, c) jei pirkėjas pažeidė ar nesilaiko prekių pirkimo sąlygų, d) jei informacijos atskleidimas yra būtinas siekiant atgauti pirkėjo įsiskolinimą ar išieškoti nuostolius, e) kitais teisės aktų numatytais atvejais. Pardavėjas pasilieka teisę atskleisti informaciją pardavėjo partneriams šiose Sąlygose ir teisės aktuose numatyta apimtimi.

3.4. Pristatant prekes, pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad prekes pristatančiam asmeniui, kurjeriui ar pašto darbuotojui būtų pateiktas pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

4. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis
4.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas, išsirenka perkamą prekę, įdeda ją į pirkinių krepšelį, nurodo visus reikiamus duomenis, bei atlieka apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos yra faktiškai įskaitomos į pardavėjo banko sąskaitą.
4.2. Pardavėjas pasilieka sau teisę laikyti, kad pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta jei pirkėjas nenurodo visų reikiamų pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Sąlygose nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta.

5. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt, šių Sąlygų ir kitose pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skyriuose nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.LaikasPirkti.lt internetine parduotuve, susisiekdamas su pardavėju ir gaudamas prekės grąžinimo kodą ir instrukciją ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskaičiuojant siuntimo išlaidas iš pirkėjo.
5.3. Sąlygų 5.2 punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, pažeista, devėta, prekė yra originalioje pakuotėje ir turi visus originalius dokumentus.
5.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve www.LaikasPirkti.lt, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų, kitų taisyklių, nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai perskaityti prekės aprašymo informaciją. Pirkėjas, pirkdamas prekę, sutinka su pateikta prekės specifikacija, aprašymu ir kita prekės pirkimo informacija.

6. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Sąlygose ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.LaikasPirkti.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
6.3. Esant svarbioms priežastims, pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės www.LaikasPirkti.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas nepateikia visų užsakymui įvykdyti reikalingų duomenų ir nėra įmanoma susisiekti su pirkėju jo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat jei nėra atliktas visiškas apmokėjimas. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo visos informacijos pateikimo ir/ar apmokėjimo momento. Pardavėjas turi teisę iš anksto, nepranešęs pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei pardavėjui nepavyksta susisiekti su pirkėju per tris (3) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo teisę į jo duomenų saugumą ir naudoti pirkėjo duomenis tik šioje Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

6.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per septynias (7) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas.

7. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
7.1. Visos kainos internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt yra nurodytos eurais.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes užsakymo pateikimo metu per mokėjimai.lt sistemą.
7.3. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymo nevykdyti jeigu yra suteikta neišsami mokėjimo informacija ar yra atliktas ne visas apmokėjimas.
7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos prekės pristatymo metu. Pirkėjas atlikęs apmokėjimą gauna užsakymą patvirtinančius dokumentus el.paštu.
7.5. Pirkėjas ir pardavėjas susitaria, kad pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi apie tai kitą šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

8. Prekių pristatymas
8.1. Prekės yra pristatomos pirkėjui visoje Lietuvoje paštu, per kurjerį, pasiuntinį ar kitą įgaliotą pardavėjo atstovą.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atitinkamai, prekes pristačius pirkėjo nurodytu adresu bus laikoma, kad prekės yra tinkamai įteiktos pirkėjui.
8.4. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt nurodytais terminais ir įkainiais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių. Kartu pirkėjas sutinka, jog prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.5. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu ir, atitinkamai, yra laikoma, kad prekės yra pristatytos tinkamos būklės ir kokybiškos.

8.7. Internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt prekių pristatymo įkainiai nurodyti skiltyje „Pristatymas“.

9. Prekių kokybės garantija
9.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.4. Tuo atveju, kai pardavėjas prekės kokybės garantijos termino nesuteikia ar nenurodo, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10. Prekių grąžinimas
10.1. Pirkėjas turi teisę per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos grąžinti prekes pardavėjui.
10.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.2.2. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
10.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ir nenuplėštos etiketės, ir kt.);
10.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
10.2.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei toks buvo), sertifikatus (jei tokie buvo);
10.2.6. grąžinant prekę būtina nurodyti pardavėjo suteiktą grąžinimo kodą.
10.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos arba jeigu grąžinama prekė neatitinka nustatytų grąžinimo reikalavimų. Dėvėtos, modifikuotos, pakeistos ar pažeistos prekės grąžinimui nepriimamos. Prekės taip pat nebus priimtos grąžinimui jei pirkėjas neturi grąžinimo kodo, pakuotė apgadinta, trūksta pakuotės dalių. yra pažeista ar nuplėšta prekių etiketė pardavėjas pasilieka sau teisę pareikalauti sumokėti prekės pakartotiniam įkainavimui reikalingą mokestį arba nepriimti tokios prekės grąžinimui.

10.3.1. Pardavėjas turi teisę nepriimti keičiamos arba grąžinamos prekės, jei ji pateikiama panaudota, be etikečių ar sugadinta, pasibaigęs jos keitimo/grąžinimo terminas, arba jei ji buvo pagaminta ar pakoreguota pagal individualų užsakymą (pakeista prekės spalva, pakoreguotas prekės ilgis ar plotis, ir kt.).

10.4. Grąžinant prekes pirkėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas. Grąžinamos prekės turi būti siunčiamos registruotu paštu ir transportavimo metu visiškai apdraustos suma ne mažesne nei prekės įsigijimo vertė.

10.4.1. Grąžinant su nuolaida įsigytą prekę, grąžinama su galiojusia nuolaida sumokėta suma.

10.5. Pinigai grąžinami po to, kai pardavėjas apžiūri grąžintą prekę ir įsitikina, kad prekė nepažeista, bei atitinka grąžinimo sąlygas. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.11. 11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve www.LaikasPirkti.lt.
11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.4. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančios informacijos teisingumą, pardavėjas tų interneto tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
11.6. Šalys aiškiai susitaria, kad pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius ar turtinę ir neturtinę žalą atsiradusią dėl prekių pavėluoto pristatymo, prekių nepristatymo, užsakymo atšaukimo ar prekių neatitikimo. Prekių nepristatymo ar pirkėjo užsakymo atšaukimo atveju vienintelė pareiga kurią turi pardavėjas yra grąžinti pirkėjui pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus.

12. Pardavėjo teisė keisti kainą
12.1. Pardavėjas turi teisę keisti parduodamų prekių kainą ir parametrus. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.LaikasPirkti.lt įvairias akcijas.
12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

13. Informacijos pateikimas
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir užklausimus siunčia pardavėjo internetinės svetainės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis adresu ir susisiekimo priemonėmis.
13.1. Šios Salygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Sąlygų pagrindu kylančius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, kilę dėl šių Sąlygų pažeidimo sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Neatitikimai ir sistemos klaidos
14.1. Atskirais atvejais dėl sistemos ar spausdinimo klaidų kainos ar kita informacija www.LaikasPirkti.lt svetainėje gali būti neteisingai nurodyta. Nors pardavėjas deda visas pastangas siekiant išvengti tokių klaidų, bet jų gali pasitaikyti. Jei nurodyta produkto kaina yra mažesnė nei faktinė kaina, ar jeigu užsakyto produkto neturime, pardavėjas pasiliekame teisę atšaukti užsakymą nedelsiant informuojant apie tai pirkėją, bei grąžinant sumokėtus pinigus. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą ir nuostolius pirkėjo patirtus dėl tokio užsakymo atšaukimo.
14.2. Pardavėjas deda visas pastangas siekiant užtikrinti, kad interneto svetainėje www.LaikasPirkti.lt esanti informacija būtų tiksli ir išsami. Siekiant suteikti pirkėjui galimybę peržiūrėti mūsų produktus labai detaliai yra dedamos skirtingos nuotraukos. Tačiau, kai kurie produktai nuotraukose gali atrodyti didesni arba mažesni nei faktinis dydis, gali skirtis spalva, forma ar atitinkamai, pristatytas gaminys gali turėti tam tikrų neatitikimų lyginant su nuotrauka.